روز: آبان ۲۰, ۱۴۰۲

آگهی دعوت به جلسه انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی استان مرکزی

احتراماً به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مذکور می رساند جلسه مجمع عمومی عادی مرحله اول با دستور کار ذیل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ راس ساعت ۹/۳۰ در محل کانون امام خمینی به آدرس اراک- شهرک معلم – امیریه – بلوار ورزش – بیست متری پیوند برگزار می گردد. از کلیه کارفرمایان عضو …

آگهی دعوت به جلسه انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی استان مرکزی ادامه »

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی استان مرکزی

احتراماً به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مذکور می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول با دستور کار ذیل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ راس ساعت ۹/۳۰ در محل کانون امام خمینی به آدرس اراک- شهرک معلم – امیریه – بلوار ورزش – بیست متری پیوند برگزار می گردد. از کلیه کارفرمایان …

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی استان مرکزی ادامه »