آگهی دعوت به جلسه انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی استان مرکزی

احتراماً به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مذکور می رساند جلسه مجمع عمومی عادی مرحله اول با دستور کار ذیل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ راس ساعت ۹/۳۰ در محل کانون امام خمینی به آدرس اراک- شهرک معلم – امیریه – بلوار ورزش – بیست متری پیوند برگزار می گردد. از کلیه کارفرمایان عضو شاغل در انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر پیشخوان دولت جهت شرکت در مجامع فوق دعوت به عمل می آید. قبلا از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی بعمل می آید.

دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی :
۱– ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسین
۳– انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

             هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستائی استان مرکزی