معرفی اعضای انجمن

رئیس : آقای رضا غلامی  ۰۹۱۸۱۶۲۱۳۸۰

دبیر : آقای  احمد آقاباقری  ۰۹۱۸۱۶۱۳۲۲۳

نایب رئیس : آقای سید وحید سید صدرایی  ۰۹۱۲۳۵۵۲۶۴۰

خزانه دار: آقای محمود اکبری  ۰۹۱۲۱۳۴۵۲۷۶

پشتیبان : آقای میلاد بابائی  ۰۹۱۸۷۶۰۰۷۸۸

امور اداری : خانم آدم پیرا  –  حسابدار : خانم عظیمی

بازرسین:

۱- آقای محسن پارسا: ۰۹۱۸۳۶۳۰۹۷۷

۲-آقای سید مهدی حامدی فیجانی: ۰۹۱۸۳۴۹۸۸۰۷