آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی استان مرکزی

احتراماً به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مذکور می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول با دستور کار ذیل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ راس ساعت ۹/۳۰ در محل کانون امام خمینی به آدرس اراک- شهرک معلم – امیریه – بلوار ورزش – بیست متری پیوند برگزار می گردد. از کلیه کارفرمایان عضو شاغل در انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر پیشخوان دولت جهت شرکت در مجمع فوق دعوت به عمل می آید.
دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
۱-تغییر بند الف ماده ۶ اساسنامه انجمن ( افزایش ورودیه انجمن برای اعضای جدید از مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تغییر نام پروانه دفاتر از مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( کلیه مبالغ فوق برای دفاتر روستائی ۵۰% دفاتر شهری)
۲-افزودن تبصره ۱ ماده ۶ ( هیئت مدیره در خصوص بند الف ماده ۶ در موارد خاص اختیار تخفیف را دارا باشد)
۳-اصلاحیه حق رأی در تبصره ۸ ماده ۱۰ اساسنامه( در صورت به حد نصاب رسیدن اعضای حاضر در انتخابات رأی گیری بدون پذیرش وکالت صورت پذیرد)
۴-افزودن تبصره ۹ ماده ۱۰ اساسنامه ( در صورت به حد نصاب نرسیدن اشخاص حقوقی صاحبان امضاء و یا یکی از اعضای رسمی هیئت مدیره حق رأی دارند)
۵- افزودن تبصره ۱۰ ماده ۱۰ اساسنامه( افراد حقیقی صاحب پروانه دارای حق رأی و یا به یک مدیر دیگر توکیل نماید)

             هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستائی استان مرکزی