اعلام ایمیل دفتر جهت دریافت نامه بازرسی تنظیم مقررات از دفاتر

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر ذیل

به اطلاع می رساند جهت دریافت نامه نتایج بازرسی تنظیم مقررات از دفاتر مقتضی است هرچه سریعتر نسبت به اعلام آدرس ایمیل دفتر خود به آدرس ایمیل انجمن که در ذیل درج گردیده اقدام نمائید.ضمنأ پس از ارسال آدرس ایمیل خود،تاییدیه آن را نیز به دفتر انجمن اعلام نمایید.

آدرس ایمیل انجمن:markazi_star@yahoo.com

شماره تماس: ۳۳۶۸۳۸۸۲

۷۲-۳۶-۱۱۲۲
۷۲-۳۶-۱۱۱۸
۷۲-۳۶-۱۱۲۳
۷۲-۳۶-۱۱۱۱
۷۲-۳۶-۱۰۷۷
۷۲-۳۶-۱۰۷۲
۷۲-۳۶-۱۰۶۷
۷۲-۳۶-۱۰۳۱
۷۲-۳۶-۱۰۹۴
۷۲-۳۶-۱۰۴۷
۷۲-۳۶-۱۰۸۸
۷۲-۳۶-۱۰۳۹
۷۲-۳۶-۱۰۳۳
۷۲-۳۶-۱۰۵۰
۷۲-۳۶-۱۰۷۱
۷۲-۳۶-۱۰۱۵
۷۲-۳۶-۱۰۲۳
۷۲-۳۶-۱۰۳۷
۷۲-۳۶-۱۰۰۶
۷۲-۳۶-۱۰۰۷
۷۲-۳۶-۱۰۱۹
۷۲-۳۶-۱۱۱۵
۷۲-۳۶-۱۱۲۰
۷۲-۳۶-۱۱۲۴
۷۲-۳۶-۱۱۲۵
۷۲-۳۶-۱۰۱۷
۷۲-۳۶-۱۰۶۲
۷۲-۳۶-۱۰۶۸
۷۲-۳۶-۱۱۰۷
۷۲-۳۶-۱۰۷۴
۷۲-۳۶-۱۰۴۹
۷۲-۳۶-۱۰۴۵
۷۲-۳۶-۱۱۰۸
۷۲-۳۶-۱۰۳۲
۷۲-۳۶-۱۰۶۳
۷۲-۳۶-۱۱۲۱
۷۲-۳۶-۱۰۲۶
۷۲-۳۶-۱۱۱۹
۷۲-۳۶-۱۰۶۴
۷۲-۳۶-۱۰۹۵
۷۲-۳۶-۱۰۹۶
۷۲-۳۶-۱۰۱۶