فراخوان خدمات وزارت ورزش و جوانان

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً به اطلاع می رساند باتوجه به واگذاری خدمات وزارت ورزش و جوانان به دفاتر پیشخوان دولت مقتضی است دفاتر درخواست کننده در سایت epishkhan.ir در قسمت آموزش مجازی آموزش و آزمون مربوطه را انجام دهند تا پنل مربوطه براای دفتر فعال گردد.

تاریخ شروع بکار ۹۵/۸/۱ روز شنبه می باشد و تا قبل از این روز می بایست آموزش و آزمون صورت پذیرد.