تائیدیه تحصیلی

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً با عنایت به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برخلاف دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش ، خود اقدام به جمع آوری مدارک تائیدیه تحصیلی ورودیهای جدید نموده و بر اساس نامه رئیس مرکز برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری مرکزی هیچ دفتری حق انجام مراحل بعدی و ثبت تائیدیه هایی که در دانشگاه آزاد واحداراک جمع آوری شده را ندارد و  دفتری که این فرآیند را انجام دهد سطح دسترسی آن قطع خواهد شد.

۵۶۷۰۲