ارسال گزارش مربوط به جمع آوری تابلو پست بانک در دفاتر فاقد خدمات پست بانک

بسمه تعالی

***اخطاریه ***

مدیران محترم دفاتر

احتراماً به استحضار می رساند طی اخطاریه پست بانک و استانداری مرکزی جهت جمع آوری لوگو و تابلی خدمات پست بانک ( دفاتر فاقد خدمات مذکور )  تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۷/۸ مهلت داشته تا بصورت مکتوب نتیجه اقدامات صورت گرفته در این خصوص را برای انجمن ارسال نمائید.

۵۰۱۰۸