تمدید پروانه دفتر

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً باتوجه به الزام انجام مراحل تمدید پروانه دفتر با مهلت حداکثر یک ماه قبل از اتمام تاریخ انقضاء مقتضی دفاترمحترم مراحل مربوطه ( فرم آن در ادامه مطلب)را پیگیری نمایند فلذا لیست دفاتر همراه با زمان اتمام مهلت پروانه ها در ادامه مطلب درج گردیده است.

 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی

 

31-May-2016-Image (2)