دریافت بنر تعرفه های جدید اداره برق – دفاتر اراک

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر اراک

جهت دریافت بنر تعرفه های جدید انشعاب برق تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۰ به اداره برق( پل برق) واحد امور مشترکین جناب آقای سلسله مراجعه نمائید.

ضمناً نصب تعرفه ها در دید مشتریان الزامی است.