جلسه مجمع سالیانه دفاتر استان مرکزی

تصاویر مربوط به جلسه مجمع ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱

برگزاری جلسه مجمع دفاتر پیشخوان دولت استان مرکزی با حضور مدیران محترم دفاتر استان در مکان اداره کل پست استان مرکزی

در این جلسه دفاتر به بحث و تبادل نظردر مورد مشکلات کاری و خدمات قابل ارائه پرداختند ، در پایان انتخابات بازرس هیئت مدیره برگزار گردید.

آقایان مهدی حامدی و محسن پارسا به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.