اطلاعیه برگزاری جلسه مجمع دفاتر استان مرکزی

بسمه تعالی دفاتر محترم استان با عنایت به لزوم برگزاری مجمع دفاتر پیشخوان جهت انتخابات بازرسین انجمن و بررسی مسائل دفاتر پیشخوان استان شایسته است در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ روز پنجشنبه ساعت ۱۰/۳۰ واقع در رستوران حس خوب حضور بهم رسانید. انجمن صنفی دفاتر استان