دستورالعمل کمیته امداد

دفاتر محترم بر اساس نامه فوق مهر مربوطه تهیه گردد

باتشکر