آگهی دعوتنامه مجمع سالیانه دفاتر پیشخوان استان- آبان ۱۴۰۰