فراخوان اداره کل راه و شهرسازی اراک

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر شهرستان اراک

باسلام

احتراماً به اطلاع دفاتر محترم شهرستان اراک می رساند جهت شرکت در فراخوان واگذاری خدمت تشکیل پرونده مسکن و شهرسازی درخواستهای مکتوب خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ برای این انجمن ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به درخواستهای ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره فکس ۳۳۶۸۳۹۱۶- تائیدیه فکس ۳۳۶۸۳۸۸۲

ایمیل pish_markazi@yahoo.com