دستور العمل اداره ارتباطات- ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی