همدردی

جناب آقای شیخی و سرکار خانم نوروزی

با نهایت تاسف وتأثر درگذشت عزیز از دست رفته را به شما و خاندان محترمتان تسلیت عرض نموده ، اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوندبرایتان صبری عظیم و برای آنان مرحومه روحی شاد وآرام طلب کنیم.

از طرف : انجمن صنفی دفاتر پیشخوان