صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان یزد

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور