صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان کردستان

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور