تقدیر شرکت ملی گاز استان تهران از حسن انجام کار دفاتر پیشخوان دولت منتخب

شرکت ملی گاز استان تهران در راستای ارزیابی کیفیت ارائه خدمات این شرکت در دفاتر پیشخوان دولت ۴دفتر را در سطح استان تهران انتخاب و شایسته تقدیر دانست .