اطلاعیه /نامه انجمن دفاتر استان خراسان جنوبی

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور