ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۰۸/۲۴

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور