اجرای پروتکلهای گام دوم فاصله گذاری اجتماعی در دفاترپیشخوان استان