آخرین نرخ تعرفه خدمات شرکت گاز استان

قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان استان

با عنایت به تناوب تغییر نرخ خدمات شرکت گاز،آخرین نرخ ابلاغی به شرح فایل پیوست می باشد.

آخرین نرخ تعرفه خدمات شرکت گاز استان-۹۸-۱