فراخوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده دفاتر پیشخوان استان مرکزی

بسمه تعالی

باسلام

کلیه مدیران محترم استان مرکزی

احتراماً با عنایت به آگهی ذیل از کلیه مدیران دفاتر استان دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی  عادی و فوق العاده انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ روز چهارشنبه واقع در رستوران رشیدی شرکت نمایند.

لازم به ذکر است مدیران محترمی که قصدکاندید شدن برای بازرسی را دارند از امروز تا پایان وقت اداری ۹۸/۰۴/۳۱روز دوشنبه درخواستهای خود را بصورت مکتوب برای انجمن ارسال نمایند.

روزنامه فراخوان1