اعلام شماره حساب جدید شرکت گاز بابت واریز قبوض المثنی- خرداد ۹۸

7263 (1) 7263 (2)