اعلام لیست بدهی های معوق دفاتر پیشخوان دولت استان به شرکت گاز استان- قبوض المثنی

7289 (1) 7289 (2) 7289 (3)

شماره شبای حساب جدید واریز(قبوض المثنی)به حساب شرکت گاز استان: IR550100004001101904018501

 

آدرس ایمیل انجمن برای ارسال فیش واریزی: pish_markazi@yahoo.com