گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / امور مالیاتی / نرخ اظهار نامه مالیاتی

نرخ اظهار نامه مالیاتی

بسمه تعالی

 

نام خدمت

سقف نرخ (ریال)

مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی

۱۶۶۴۲۰

صدور صورتحساب مالیاتی(مودی جدید)

۱۱۰۲۴۰

اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل (انفرادی) موضوع بند الف

۳۱۱۶۴۰

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل(انفرادی) موضوع بند ب

۲۲۳۶۶۰

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (انفرادی) موضوع بند ج

۲۰۱۴۰۰