اطلاعیه

بسمه تعالی

دفاتر شرکت کننده در فراخوان بیمه

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به اینکه آموزش بازاریابی و فروش بیمه های آتش سوزی و تکمیل درمان دفاتر در تاریخ ۹۶/۱/۳۰ راس ساعت ۱۵/۳۰ در سالن جلسات اتاق اصناف واقع درخیابان هپکو آغاز میگردد، لذا حضور کاربران دفاتر شرکت کننده در فراخوان لازم و ضروری می باشد و در صورت عدم حضور نام آن دفتر از فهرست حذف میگردد.