آموزش مجازی بنیاد شهید

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان
نظر به حساسیت موضوع خدمات بنیاد شهید و با توجه به اینکه این نهاد زیر نظر نهاد رهبری می باشد و فعالیت های انجام شده تاثیر مثبتی در دیدگاه آن نهاد دارد، آموزش مجازی این سامانه طی ۴ روز آینده به صورت رایگان می باشد. لطفا جهت افزایش دفاتر ارائه کننده سامانه بنیاد شهید اقدام عاجل فرمایید.