اساسنامه انجمن

بنام خدا اساسنامه انجمن در پیوست آمده است